CAT  je skratka Computer Aided Translation alebo Computer Assisted Translation, čo v preklade znamená počítačom podporovaný preklad. Ide o softvérové nástroje, ktoré umožňujú počítačovú podporu procesu prekladania. Keď chceme vysvetlenie, čo sú to CAT nástroje, je vhodné hneď v úvode povedať, čo nie sú. Nie, nie sú to automatické prekladače.

Či už prekladáte súbory HTML, blog, web, rozhranie aplikácie, plagát, manuál či knihu, nástroje CAT umožňujú ľudským prekladateľom urýchliť proces premeny zdrojového jazyka na cieľový jazyk. Tento druh asistenčnej technológie je podobný textovým procesorom, ako sú dokumenty google, ktoré navrhujú alternatívne pravopisné chyby.

preklady prekladateľská agentúra počítačom podporovaný preklad pomocou CAT nástorjov
Ako to funguje?

CAT nástroje pomáhajú v nachádzaní tzv. zhôd v textoch. Sú typy textov, ktoré sa tvoria šablónovito, a preto sa dokumenty môžu zhodovať. Na druhej strane sú texty, ktoré sú samy o sebe vytvorené na základe opakovania slov, fráz či celých viet. CAT nástroje umožňujú texty analyzovať a takéto prípadné zhody v textoch nachádzať. Softvér si po uložení prekladu pri zhode daný preklad pamätá, čím uľahčuje proces celého prekladania. Preklad niektorých častí potom stačí len vhodne upraviť.  Častokrát sa môže vďaka CAT nástrojom čas prekladu výrazne skrátiť.

preklady prekladateľská agentúra počítačom podporovaný preklad pomocou CAT nástorjov

CAT nástroje týmto spôsobom umožňujú i tvorbu tzv. pamäte. Pamäť sa vytvára jednoduchým ukladaním minulých generovaných prekladov do databázy. Takto vytvorenú pamäť je možné neustále aktualizovať a zefektívňovať tak proces prekladania. Predstavte si databázu ako knihu, ktorá obsahuje už preložené texty. K nim pribúdajú stále nové a nové uložené preklady. Vytvorená pamäť, tzv. TM alebo translation memory, je zapísaná v elektronickej forme. Ktokoľvek so softvérom vie v danej databáze prehľadávať a prípadne s ňou pracovať. Strojový preklad navrhuje možné preklady od nuly. Pri CAT nástrojoch je na profesionálnom prekladateľovi, aby posúdil, či stiahnuté vety z prekladovej pamäte zapadajú do kontextu nového prekladu alebo nie. Ďalšou výhodou nachádzania zhôd je jednotná terminológia. CAT nástroje tak umožňujú dodanie konzistentných prekladov i po rokoch.

Prečo o nich hovoriť?

Softvérom podporené preklady sú nápomocné i pri lokalizácii prekladov. Urýchľujú spoluprácu pri kontrole prekladov, správe termínov či prispôsobovaní požiadaviek daného projektu. Správa termínov alebo terminologická databáza zabezpečuje jednotné používanie najdôležitejších zaužívaných pojmov v rámci projektu.

preklady prekladateľská agentúra počítačom podporovaný preklad pomocou CAT nástorjov

Spomenuli sme, že používanie softvéru v procese prekladania môže znamenať ušetrený čas a uľahčenie práce pre prekladateľa. Preklady pripravené recyklovaním prekladov môžu častokrát napomôcť k plneniu krkolomných termínov. Analýza textov a preklad využívaním podporných nástrojov môžu viesť k znižovaniu nákladov na nákup prekladateľských služieb. Zníženie nákladov nepovažujeme za pravidlo. Záleží od obsahu. A treba zdôrazniť, že napokon stále ide o ľudskú a nie strojovú prácu. Pokiaľ však všetko spolu hrá, podporné prekladateľské softvéry vyčaria úsmev prekladateľskému tímu i klientovi.

CAT nástroje uľahčujú proces prekladania, zvyšujú kvalitu prekladu a otvárajú možnosti v úspore nákladov.

Chcete vedieť viac?