VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI AGENTÚRA LIBERTÁ, S. R. O.

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
  1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Agentúra Libertá, s. r. o. (ďalej ako „VOP“) tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy objednávateľom a dodávateľom za účelom poskytnutia prekladateľských, tlmočníckych a/alebo služieb grafiky a korektúry.
  2. Dodávateľom sa pre účely VOP rozumie obchodná spoločnosť Agentúra Libertá, s. r. o., so sídlom: Južná trieda 4B, 040 01 Košice – mestská časť Juh, IČO: 52 376 079, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 46399/V.
  3. Objednávateľom je akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej Dodávateľom zabezpečuje/poskytuje služby v súlade so zmluvou uzavretou medzi Dodávateľom a Objednávateľom.
  4. Dohodnuté podmienky zmluvného vzťahu je možné meniť v písomnej forme, dopĺňať alebo zrušiť iba písomnou dohodou oboch zmluvných strán.
 2. UZATVORENIE ZMLUVY
  1. Zmluva medzi Dodávateľom a Objednávateľom vznikne na základe:
   1. jej uzatvorenia v písomnej forme, pričom zmluva môže mať aj podobu rámcovej zmluvy, na základe ktorej bude Dodávateľ poskytovať služby opakovane;
   2. objednávky Objednávateľa uskutočnenej elektronickou formou (prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom formuláru umiestneného na webovej stránke Dodávateľa) alebo písomnou objednávkou doručenou osobne Dodávateľovi, resp. v inej forme umožňujúcej zachytiť jej obsah. V takomto prípade zmluva medzi Dodávateľom a Objednávateľom vznikne okamihom zaslania potvrdenia objednávky Dodávateľom Objednávateľovi. Ak Dodávateľ nepotvrdí Objednávateľovi prijatie objednávky, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.
 3. POSKYTNUTIE SLUŽBY
  1. Predmetom plnenia zmluvy je poskytovanie prekladateľských, tlmočníckych, grafických a korektorských služieb v nasledovnom rozsahu.
 4. ODMENA
  1. Objednávateľ sa zaväzuje Dodávateľovi zaplatiť za poskytnuté služby odmenu, ktorej výška je dohodnutá v zmluve.
  2. Odmena Dodávateľa je splatná v lehote 15 dní odo dňa doručenia riadneho daňového dokladu (faktúry) Objednávateľovi.
 5. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
  1. Poskytnutá služba má vady v prípade, ak nebola poskytnutá v súlade so zmluvou.
  2. Na poskytnuté služby poskytuje Dodávateľ Objednávateľovi záruku v trvaní 30 dní, pričom záručná doba začína plynúť:
   1. pri preklade, grafických a korektorských službách odo dňa, kedy Objednávateľovi vznikla povinnosť prevziať vyhotovený preklad;
   2. pri tlmočení odo dňa, kedy došlo zo strany Dodávateľa k uskutočneniu tlmočenia;
  3. Objednávateľ je povinný vady poskytnutej služby uplatniť u Dodávateľa písomne bezodkladne po tom ako ich zistil, najneskôr však v záručnej dobe podľa článku 5.2 týchto VOP, pričom v tejto lehote je zároveň povinný uplatniť nároky z vád služby (ďalej ako „Reklamácia“). V rámci Reklamácie je Objednávateľ povinný uviesť:
   1. dátum uzavretia zmluvy, prípadne aj číslo objednávky;
   2. popis, dôvod a charakter vád poskytnutej služby;
   3. zvolený nárok z vád poskytnutej služby;
   4. v prípade vád tlmočenia je Objednávateľ povinný priložiť aj neupravovaný zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam.
  4. Dodávateľ sa zaväzuje Reklamáciu posúdiť v čo najkratšej možnej lehote, najneskôr však v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia Reklamácie.
  5. Ak Dodávateľ uzná Reklamáciu ako dôvodnú, Objednávateľ má tieto nároky z vád poskytnutej služby:
   1. ak ide o odstrániteľné vady prekladu, grafickej práce či korektúry, má Objednávateľ nárok na dodanie opraveného prekladu bezodkladne, najneskôr však v lehote 3 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na posúdenie Reklamácie podľa článku 5.4 VOP;
   2. ak ide o neodstrániteľné vady prekladu, má Objednávateľ nárok na primeranú zľavu z odmeny zaplatenej za poskytnutú službu vo výške zodpovedajúcej povahe a rozsahu vád poskytnutej služby;
   3. ak ide o vady tlmočenia, má Objednávateľ nárok na bezplatné poskytnutie služby v pôvodnom rozsahu, alebo ak opakované bezplatné tlmočenie nebude možné alebo účelné, má Objednávateľ nárok na primeranú zľavu z odmeny zaplatenej za poskytnutú službu vo výške zodpovedajúcej povahe a rozsahu vád poskytnutej služby;
  6. Nároky Objednávateľa z vád poskytnutej služby nevznikajú, resp. zanikajú, ak boli uplatnené oneskorene.
  7. Dodávateľ nezodpovedá za vady poskytnutej služby spôsobené pridržiavaním sa pokynov daných mu Objednávateľom.
 6. OSOBITNÉ USTANOVENIA
  1. Objednávateľ je povinný poskytnúť Dodávateľovi potrebnú súčinnosť a odovzdať mu všetky podklady, materiály a informácie potrebné na riadne a včasné poskytnutie služby, a to v dostatočnom časovom predstihu pred plánovaným začatím poskytovania služby, ktorým sa rozumie:
   1. v prípade prekladu, grafickej služby a korektúry najneskôr v deň predchádzajúci dňu začatia vykonávania prekladu;
   2. v prípade tlmočenia najneskôr 3 dni pred požadovaným dňom tlmočenia;
  2. V prípade zložitého, náročného, príp. odborného textu určeného na preklad alebo zložitého, náročného, resp. odborného tlmočenia je Dodávateľ oprávnený požadovať od Objednávateľa určenie osoby, s ktorou bude možné konzultovať objednanú službu. Tejto žiadosti je Objednávateľ povinný vyhovieť, v opačnom prípade Dodávateľ nezodpovedá za prípadné vady poskytnutej služby, majúce pôvod v nevyhovení takejto žiadosti Dodávateľa.
  3. Objednávateľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dodávateľa oprávnený akýmkoľvek spôsobom sa kontaktovať s externými poskytovateľmi Dodávateľa poverenými realizáciou plnenia (poskytnutia) služby. V prípade, ak Objednávateľ poruší povinnosť podľa tohto článku VOP, má Dodávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR za každé takéto porušenie. Zmluvná pokuta je splatná v lehote uvedenej vo výzve Dodávateľa na jej úhradu. Nárok Dodávateľa na náhradu škody voči Objednávateľovi, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinnosti podľa tohto článku VOP, tým nie je dotknutý.
  4. V prípade, že sa Objednávateľ s predchádzajúcim písomným súhlasom Dodávateľa skontaktuje s externým poskytovateľom povereným realizáciou služieb, zaväzuje sa Objednávateľ neprerokovávať s daným externým poskytovateľom obchodné podmienky dodávky služieb. V prípade, ak Objednávateľ poruší povinnosť podľa tohto článku VOP, má Dodávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR za každé takéto porušenie. Zmluvná pokuta je splatná v lehote uvedenej vo výzve Dodávateľa na jej úhradu. Nárok Dodávateľa na náhradu škody voči Objednávateľovi, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinnosti podľa tohto článku VOP, tým nie je dotknutý.
 7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Objednávateľ berie na vedomie, že Dodávateľ ako prevádzkovateľ podľa článku 4 bod 8. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“) je oprávnený v súlade s GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Zákon“), spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v nevyhnutnom rozsahu na konkrétne vymedzené účely.
  2. Objednávateľ, resp. osoba/osoby konajúca v mene Objednávateľa, berie ako dotknutá osoba na vedomie, že:
   1. spracúvanie jeho osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia, e-mail a telefonický kontakt, uskutočňuje Dodávateľ v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR, nakoľko spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, pričom pod pojmom plnenie zmluvy sa rozumejú najmä, avšak nie výlučne, činnosti zamerané na jednoznačnú identifikáciu Objednávateľa, resp. osoby/osôb konajúcich v mene Objednávateľa, činnosti spojené s uzatvorením, správou, ukončením, archiváciou a evidenciou zmluvného vzťahu Dodávateľom;
   2. Dodávateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb po celú dobu trvania zmluvného vzťahu až do úplného vyrovnania všetkých záväzkov Objednávateľa zo zmluvného vzťahu, resp. na dobu stanovenú osobitnými právnymi predpismi (napr. podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach).
 8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  1. Zmluvné dojednania medzi Objednávateľom a Dodávateľom dojednané odchýlne od týchto VOP majú prednosť.
  2. Tieto VOP a právne vzťahy medzi Objednávateľom a Dodávateľom sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.
  3. Dodávateľ je oprávnený jednostranne zmeniť alebo nahradiť tieto VOP novým znení, pričom každú zmenu VOP oznámi Objednávateľovi:
   1. osobne, poštou alebo elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v zmluve, ktorá bola uzatvorená medzi Objednávateľom a Dodávateľom;
   2. zverejnením nového znenia VOP na webovom sídle Dodávateľa.
  4. Tieto VOP nadobudli platnosť a účinnosť dňa 1.6.2019.

Agentúra Libertá, s. r. o.

Marta Uhrinová

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!